Generelle vilkår for medlemskap i CrossFit Åsane

Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i CrossFit Åsane fra og med 01.02.2017.

1. Generelt

1.1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i CrossFit Åsane mellom den person («Medlemmet») som er navngitt i avtalen og CrossFit Åsane. Avtalen med CrossFit Åsane består av Vilkårene og Medlemsavtalen (til sammen «Medlemsavtalen»).

1.2. CrossFit Åsane forbeholder seg retten til å endre Vilkårene iht. punkt 8.5.

 

2. Medlemskap i CrossFit Åsane

2.1. Medlemskap i CrossFit Åsane kan søkes av myndige personer som har en god allmenntilstand.

2.2. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med CrossFit Åsane dersom foresatte inngår avtalen på vegne av vedkommende og den foresatte står som betaler for medlemskapet. Nedre aldersgrense er det året vedkommende fyller 14 år.

2.3. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i Medlemsavtalen, og for den periode som Medlemmet har bundet seg til i Medlemsavtalen. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold.

2.4. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

2.5. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å trene ved CrossFit Åsane slik det fremgår av Medlemsavtalen.

2.6. Omfanget av CrossFit Åsane sine ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremkommer av CrossFit Åsane sine til enhver tid gjeldende beskrivelser og tilhørende prisliste på www.crossfitaasane.no

2.7. Medlemmet kan i bindingsperioden oppgradere sitt medlemskap i samsvar med CrossFit Åsane sine til enhver tid gjeldende tilbud for ulike medlemskap. Etter bindingsperiodens utløp kan Medlemmet også̊ velge å nedgradere medlemskapet. Skjer oppgradering av medlemskapet under eventuell bindingsperiode, og månedlig medlemsavgift er betalt på forskudd, skal Medlemmet betale differansen mellom månedlig medlemsavgift for det tidligere og det nye nivået.

2.8. CrossFit Åsane kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets førstevalg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

2.9. CrossFit Åsane kan tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel        2.9.1.CrossFit Åsane kan holde hele eller deler av senteret stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager, konkurranser, vedlikehold og lignende.

2.10. Medlemmer som har bedriftsavtale
Medlemmer som er registrert med en rabattert eller sponset bedriftsavtale har rett til rabattert pris så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle CrossFit Åsane dersom retten til rabattert medlemskap opphører. For medlemmer med et sponset medlemskap er det bedriftens ansvar å varsle CrossFit Åsane ved endring av Medlemmets rett til spons av medlemskap.

Videre plikter CrossFit Åsane å varsle medlemmet skriftlig om at spons av medlemskap opphører med minimum en (1) måneders varsel. Medlemskapet løper videre som en privat avtale i henhold til gjeldende medlemskapspriser frem til Medlemmet selv endrer eller avslutter sitt medlemskap. Ved opphør av sponsing vil Medlemmet selv bli fakturert for medlemsavgiften i sin helhet.

 

3. Betaling av medlemskap

3.1. Medlemmet, eller annen person som i Medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for Medlemmet, skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. CrossFit Åsane sin gjeldende prisliste.

3.2. Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende den 20. hver måned, med unntak av ved oppstart hvor særskilte vilkår gjelder. All trening betales på forskudd.

3.3. Medlemmet har prisgaranti for sin månedlige medlemsavgift under bindingsperioden. Endring av månedlig medlemsavgift gjelder først etter utgangen av bindingsperioden, med mindre Medlemmet selv endrer medlemskapstype, eller i tilfeller hvor grunnlaget for rabatt på månedlig medlemsavgift endres.

3.4. Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift dersom:                                                                  

3.4.1. Medlemskapet er bekreftet fryst iht. punkt 7
3.4.2. CrossFit Åsane har sagt opp Medlemsavtalen iht. punkt 8.6

3.4.3. CrossFit Åsane på grunn av omstendigheter som angis i punkt 8.5, ikke er tilgjengelig for trening

3.5. Medlemmet er ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til CrossFit Åsane samt sørge for at betaling av månedlig medlemsavgift utføres innen betalingsfristens utløp.

3.6. Dersom Medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan CrossFit Åsane kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling m. .

3.7. Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Dersom Medlemmet likevel velger å betale direkte til CrossFit Åsane, kan CrossFit Åsane bruke denne innbetalingen til å dekke et annet krav.

3.8. Dersom myndighetene innfører merverdiavgift eller andre avgifter på trening, så vil avgiften bli belastet medlemmene. Dette gjelder også for de medlemmene som har bindingstid på kontrakten sin.

 

4. Medlemmets ansvar

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge CrossFit Åsane sine til enhver tid gjeldende sikkerhets- og trivselsregler. Disse finnes tilgjengelig i resepsjonen til CrossFit Åsane.
4.1.2. Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. CrossFit Åsane vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. legemiddelloven § 24a, og slik bruk kan bli politianmeldt.

4.1.3. Informere CrossFit Åsane om forhold som gir rett på eller endrer Medlemmets rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel. CrossFit Åsane vil kunne kreve at medlemmet fremviser dokumentasjon på forhold som gir rett til rabatt på månedlig medlemsavgift eller annen medlemsfordel.

4.1.4. Informere CrossFit Åsane om endringer i opplysninger for betaling av månedlig medlemsavgift, som f.eks. navn, kontonummer og adresse.

4.1.5. Alltid registrere sitt medlemskort/medlemsarmbånd ved ankomst før Medlemmet benytter seg av CrossFit Åsane sitt treningsområde og garderobe. CrossFit Åsane vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.

4.2. Medlemmet får tildelt et medlemskort/medlemsarmbånd i CrossFit Åsane. Dette skal fremvises for adgangskontroll og av sikkerhetshensyn. Medlemskortet/medlemsarmbånd er CrossFit Åsane sin eiendom og disponeres personlig av Medlemmet. Kortet/armbåndet kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare kortet/armbåndet på en trykk måte slik at det ikke blir misbrukt av andre. Tap av kort/armbånd eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til CrossFit Åsane.

4.2.1. Ved tap eller skade av medlemskort/medlemsarmbånd vil CrossFit Åsane sperre det spesifikke medlemskortet/medlemsarmbånd og utlevere et nytt. For utlevering av nytt medlemskort/ medlemsarmbånd må medlemmet betale CrossFit Åsane et gebyr på kr 100,- dersom ikke annet forekommer, se pkt. 4.2.3

4.2.2. Ved unnlatelse å informere CrossFit Åsane om tap av medlemskort/medlemsarmbånd, vil CrossFit Åsane ta til forbehold å ilegge medlemmet et gebyr på 2500kr.

4.2.3. Dersom medlemskortet/medlemsarmbåndet slutter å virke, av årsaker ikke voldt av medlemmet selv, men av grunner utenforstående for medlemmet, vil nytt medlemskort/ medlemsarmbånd utdeles gratis, ved fremvisning av det ødelagte medlemskortet/medlemsarmbånd. 

4.3. All trening ved CrossFit Åsane skjer på medlemmets eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket for de påkjenninger som trening kan medføre.

4.4. Foreldre er ansvarlig for barn de har med seg på trening. Barn/mindreårige som ikke er medlem skal ikke oppholde seg i treningsområder, uansett tidspunkt og uavhengig om det er andre som trener eller ikke.

4.5. Det er ikke lov å slippe inn personer som ikke er medlem ved CrossFit Åsane inn på CrossFit Åsane sitt treningsområde. Brudd på dette vil medføre et gebyr på 2500kr for hver overtredelse.

4.6. Brudd eller mislighold av CrossFit Åsane sin medlemsavtale, kan følge til advarsel, utestengelse eller opphør av medlemskap med umiddelbar virkning.

 

5. Informasjon og beskjeder

5.1. CrossFit Åsane sender informasjon til medlemmer til den private postadressen eller e- postadressen medlemmet har oppgitt til CrossFit Åsane. Medlemmet er ansvarlig for å informere CrossFit Åsane om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende).

5.2. Meldinger fra Medlemmet som gjelder endringer i Medlemsavtalen skal gjøres skriftlig til CrossFit Åsane via e-post eller ved oppmøte på CrossFit Åsane. Kontaktinformasjon til CrossFit Åsane er tilgjengelig på CrossFit Åsane sin nettside (www.crossfitaasane.no).

 

6. Personopplysninger og markedsføring

6.1. Medlemmet samtykker til at CrossFit Åsane, og andre firmaer som inngår i samme konsern som
CrossFit Åsane, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om Medlemmet (navn, adresse, e-post, betalingsopplysninger og lignende) og Medlemmets bruk av CrossFit Åsane sine tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra CrossFit Åsane. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er CrossFit Åsane.

Medlemmet samtykker til at CrossFit Åsane lagrer treningshistorikk for en periode på ett (1) år, med det formål å kunne følge opp Medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter Medlemmet har deltatt på, om Medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om Medlemmet har deltatt eller avbestilt plass på timer. Medlemmet kan videre samtykke til at CrossFit Åsane lagrer treningshistorikk for en lengre periode i forbindelse med visse tjenester og tilbud.

Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. CrossFit Åsane skal bekrefte mottak av melding om sletting og avstå̊ fra å benytte gjeldende treningshistorikk.

6.2. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regn- saksbehandling.

6.3. Ved inngåelse av Medlemsavtalen innhentes samtykke fra Medlemmet til at CrossFit Åsane kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. .), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte CrossFit Åsane.

6.4. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge Medlemsavtalen løper og i en periode på tre (3) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette for å kunne gi Medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av CrossFit Åsane.

 

7. Frys av medlemskap

7.1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i CrossFit Åsane. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode, minimum en (1) og maksimum tolv (12) måneder. Søknaden innvilges på bakgrunn av dokumentert årsak.

7.2. Medlemmet må sende en skriftlig søknad med vedlagt dokumentasjon til CrossFit Åsane, iht. gjeldende vilkår for frys av medlemskap. Søknad sendes via e-post og må leveres i forkant av fryseperioden. Ved sykdom skal søknad og dokumentasjon leveres senest 10 dager etter sykdomsutbrudd eller skade. Ferie er ikke et grunnlag for å fryse medlemskapet .

7.3. Søknad om frys i forbindelse med skole og militærtjeneste, skal sendes til CrossFit Åsane senest 30 dager før ønsket frysperiode.

Ved godkjennelse av søknad vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden.

Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis betalingsfri for, slik at medlemskapets varighet blir opptil tolv (12) betalende måneder. Fryseperiode og betalingsfri periode behøver ikke være like.

Medlemmet skal innen 14 dager motta en skriftlig tilbakemelding på fryssøknaden via e-post.

Frys er først godkjent når Medlemmet mottar en skriftlig bekreftelse fra CrossFit Åsane. Så lenge medlemskapet er fryst vil medlemskortet sperres for adgang til CrossFit Åsane sine treningssentre. CrossFit Åsane kan be Medlemmet om skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen for fryssøknaden i fryseperioden.

 

8. Oppsigelse og endring av Medlemsavtalen

8.1. Medlemskapet kan sies opp når Medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingsperioden. Etter bindingsperiodens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

8.2. Oppsigelsen skal skje skriftlig via e-post eller ved oppmøte direkte på et CrossFit Åsane,
da oppsigelsen bør kunne dokumenteres av begge parter. Ved oppmøte på et CrossFit Åsane mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal Medlemmet innen 14 dager få skriftlig bekreftelse via e-post eller brev om at oppsigelsen er registrert samt når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må Medlemmet selv ta kontakt med CrossFit Åsane.

8.3. Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor Medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til CrossFit Åsane søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingsperioden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker fra tidspunktet CrossFit Åsane har mottatt denne. Det at Medlemmet over en lengre periode av ulike årsaker ikke har benyttet sitt medlemskap skal ikke være å anse som grunn til oppsigelse etter dette punkt.

8.4. Dersom CrossFit Åsane og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen sies opp. CrossFit Åsane kan forespørre Medlemmet om en skriftlig uttalelse fra helsepersonell, som bekrefter at det er forsvarlig at Medlemmet trener på CrossFit Åsane.

8.5. CrossFit Åsane har rett til å gjøre endringer i månedlig medlemsavgift, avgifter og Vilkårene. Ved endringer som CrossFit Åsane antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Medlemmet, vil Medlemmet bli varslet senest to (2) måneder før endringen trer i kraft. Vedtar CrossFit Åsane betydelige endringer som negativt påvirker og som ikke er til åpenbar fordel for Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingsperioden for Medlemsavtalen ikke har utløpt.  Pkt. 3.8 er ikke å anse som grunnlag for å si opp medlemsavtalen.

Oppsigelsen i henhold til dette punkt bør skje skriftlig via e-post og skal være iCrossFit Åsane sinbesittelse innen en (1) måned før endringen iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringene senest to (2) måneder før endringene var planlagt iverksatt. Medlemsavtalen avsluttes etter at CrossFit Åsane har mottatt oppsigelsen. Medlemmet skal motta en skriftlig bekreftelse fra CrossFit Åsane via e-post.

CrossFit Åsane belaster i slike tilfeller Medlemmet siste månedlige medlemsavgift i måneden før endring trer i kraft. Dersom oppsigelsen pga. ovennevnte omstendigheter skjer innen bindingsperiodens utløp, vil CrossFit Åsane refundere eventuelle forskuddsbetalte deler av månedsavgiften, med fradrag av utgifter.

8.6. CrossFit Åsane har rett til å sperre Medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold anses blant annet:

8.6.1. Brudd på betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter som på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt.

8.6.2. Brudd på CrossFit Åsane sine sikkerhets- og/eller trivselsregler eller at medlemmet ikke har etterfulgt advarsel gitt av CrossFit Åsane.

8.6.3. Dersom CrossFit Åsane blir nødt til å si opp ett medlem som følger av brudd på medlemsavtalen, forfaller de eventuelle medlemsavgifter iht gjenstående bindingstid, til forfall umiddelbart.

 

9. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

9.1. Ved oppbevaring av personlige eiendeler på trenings senteret, må CrossFit Åsane -medlemmer benytte skap med egen lås.

9.2. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på CrossFit Åsane etter tidspunkt for ordinær stenging, har CrossFit Åsane rett til å bryte opp Medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om Medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har CrossFit Åsane etter eget valg rett til å kaste disse.

9.3. CrossFit Åsane er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et CrossFit Åsane, med unntak av de tilfellene der CrossFit Åsane kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

10. Fritaksgrunner, lovvalg og tvist

10.1. CrossFit Åsane er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor CrossFit Åsane sin kontroll og som CrossFit Åsane ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).

10.2.Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

10.3.Tvister mellom Medlemmet og CrossFit Åsane skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.